Financieel overzicht

Voorstellen nog niet financieel vertaald

Voorstellen nog niet financieel vertaald

Na actualisatie van het bestaand beleid laat het saldo van de Meerjarenbegroting 2020-2023 zien dat er in de eerste drie jaren geen ruimte is voor nieuw beleid. Om toch ruimte te creëren, gaan we de komende maanden bezuinigingen in beeld brengen. Hierbij denken we onder andere aan het grondig bezien van de huidige budgetten, geen uitbreiding van de personeelsformatie, en het kritisch bekijken van de ontwikkeling van de zorgkosten en het waar mogelijk doorvoeren van ombuigingen.

Bij de begroting 2020 zullen onderstaande voorstellen worden opgenomen. Op dit moment is voor een aantal voorstellen nog niet duidelijk wat precies de financiële consequenties zijn. Daarnaast is het ook afhankelijk van de keuzes van de raad en de financiële ruimte die er op dat moment is.

Herbouw gemeentekantoor
In verband met de herbouw van het gemeentekantoor zijn er aanvullende middelen noodzakelijk. Enerzijds komt dit omdat de uitkering van de verzekering niet alle kosten volledig dekt. Anderzijds omdat in het ontwerp voor de herbouw rekening is gehouden met meer werkplekken, een andere, noodzakelijke, gebouwindeling vanwege de veiligheid van gebruikers en informatie én de behoefte aan multifunctionele vergaderruimten. Daarnaast pakken we een aantal problemen met betrekking tot de akoestiek, ventilatie en verwarming aan. Ook realiseren we een aantal duurzaamheidsmaatregelen. De verwachting is dat we het gebouw medio 2020 grotendeels weer in gebruik kunnen nemen.
De financiële consequenties (kapitaallasten) nemen we mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2020. Dan is er meer duidelijkheid over de aanbesteding en de uitkering van de verzekeraar.

Bochten Karstraat Huissen
We passen het ontwerp aan ten opzichte van het bij de subsidieaanvraag ingediende ontwerp. Dit doen we na overleg met belanghebbenden en omwonenden. Maar ook in het kader van verkeersveiligheid en de verkeersdroomstroming. De panden direct gelegen aan de binnenzijde van de beide bochten moeten we nu als gevolg van deze ontwerpaanpassing verwerven. We zoeken voor de meerkosten hiervan, inclusief de aanpassingen van de infrastructuur (aangepast ontwerp van de bocht), extra dekking. Het voorstel  is om deze aanvullende kosten te dekken uit het fonds bovenwijkse voorzieningen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 is er meer informatie over de kosten en nemen we dit hierin mee.

Uitbreiding transitiefonds energie

In september 2019 is de vaststelling van de kaders voor de warmte-transitievisie gepland. In het eerste kwartaal van 2020 stellen we de warmte-transitievisie vast. Bij het opstellen hiervan betrekken we onze inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We hebben geld nodig voor het uitvoeren van de visie en het aanpakken van wijken in de toekomst. Om zo de afkoppeling van het aardgasnet te realiseren. In het uitvoeringsprogramma bij de visie benoemen we kansrijke wijken. Deze komen in de eerstkomende jaren in aanmerking voor afkoppeling. We maken een raming van de kosten om tot energie-uitvoeringsplannen te komen per kansrijke wijk. Met de uitbreiding van het transitiefonds kunnen we plannen voor de afkoppeling van kansrijke wijken uitwerken. Daarbij gaan we ervan uit dat de uitvoeringskosten door derden worden gefinancierd. Ook willen we gericht werken aan het opzetten van een warmtebedrijf. Voor verduurzaming in brede zin werken we aan plannen voor de doelgroep bedrijven en aan duurzame opwek. Deze kosten willen we bij de begroting dekken door een éénmalige uitname uit de algemene reserve.