Financieel overzicht

Actualisatie financieel beleid

Actualisatie financieel beleid

In deze paragraaf gaan we in op de doorwerking van de 1e tussentijdse rapportage 2019 en de actualisatie van bestaand beleid.

2020

2021

2022

2023

Doorwerking 1 e tussentijdse rapportage 2019

-447.000

-419.000

-419.000

-419.000

In bijlage 1 van deze Kadernota 2020 zijn de onderwerpen met bedragen opgenomen, welke zijn opgenomen in de regel doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019. Voor de uitgebreidere toelichting van de onderwerpen verwijzen we naar de 1e tussentijdse rapportage 2019.

2020

2021

2022

2023

Jeugdhulp

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

WMO - gevolgen abonnementstarief

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

Dekking: Beheersmaatregelen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Bijdrage Veilig Thuis

-22.355

-22.355

-22.355

-22.355

Bijstelling bijdrage VGGM

-168.900

-168.900

-168.900

-168.900

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

0

0

0

0

Planvoorbereiding projecten

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

bijdrage exploitatietekort Waardwonen Mariaplein Haalderen

-130.000

Dekking: exploitatietekort Mariaplein Haalderen uit BR Inzet Woningbouw

130.000

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen naar tenminste label B in 2022

-29.912

Actualisatie bestaand beleid

-1.211.255

-1.211.255

-1.211.255

-1.241.167

Toelichtingen:

Jeugdhulp
Er is sprake van een toenemend beroep op jeugdvoorzieningen. Ook de eerste maanden van 2019 wijzen op een verder toenemende vraag.

WMO – gevolgen abonnementstarief
Met de introductie van het abonnementstarief per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor een gedeelte van onze inwoners afgeschaft of verlaagd. Dit heeft een aanzuigende werking op de zorgvraag.

Dekking: beheersmaatregelen sociaal domein
Om het structurele karakter van de toenemende kosten in het sociaal domein: jeugd en WMO (gevolgen Abonnementstarief) in te perken moeten we beheersmaatregelen treffen. Het is volgens ons erg moeilijk om een bedrag van € 1 miljoen  op korte termijn om te buigen. We gaan er ook vanuit dat we extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Omdat dit wellicht niet voldoende zal zijn, stellen we voor om een toevoeging van € 3 miljoen te doen vanuit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve sociaal domein. Hiermee kunnen we de tekorten in de eerste jaren opvangen.

Bijdrage Veilig Thuis
Als gevolg van de verbeterde meldcode is het dienstenpakket aangepast. Dit heeft consequenties voor de uren en daarmee voor de inzet van medewerkers. De verhoging van benodigd budget is daarmee een logisch (en verklaarbaar) gevolg. Het nadeel is € 22.355.

Bijdrage VGGM
In de ontwerp begroting 2020 van de VGGM staat een begrote bijdrage van de gemeente Lingewaard van € 3.378.000. De toename van de bijdrage 2020 ten opzichte van 2019 (ad. € 168.900) bestaat voor het grootste gedeelte uit loon- en prijsindexering (€ 143.000). De  impact van de omgevingswet, de zorg voor kwetsbaren en bevolkingszorg veroorzaken de rest van de toename.
In een zienswijze hebben we aangedrongen om de lastenverhoging binnen de bestaande budgetten te dekken. En deze niet ten laste van de deelnemende gemeenten te brengen. De raad formuleerde deze zienswijze en stelde deze vast in de raadsvergadering van 16 mei 2019.
Besluitvorming door het AB van de VGGM vindt plaats op 26 juni 2019. Dan weten we ook of dit bedrag definitief is. Of dat de VGGM een gedeelte van de kostenstijging binnen eigen budgetten opvangt.

Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
In de raadsvergadering van 27 juni neemt uw raad een besluit over zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed.  Hiervoor ligt een investeringsvoorstel om als gemeente zelf te investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Hierdoor kunnen we op korte termijn zo’n 5.500 zonnepanelen op de grotere gemeentelijke gebouwen plaatsen.
De totale realisatiekosten bedragen € 1,65 miljoen en worden geactiveerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investering en de kosten van beheer en onderhoud zijn lager dan de jaarlijks te ontvangen revenuen. Het per saldo ontstane voordeel voegen we na verrekening van eventuele vennootschapsbelasting jaarlijks toe aan het transitiefonds. Door het per saldo jaarlijkse voordeel legt dit geen beslag op de beschikbaar gestelde middelen voor het transitiefonds en voor de Meerjarenbegroting.

Planvoorbereiding projecten verkeer
Voor de planvoorbereiding van verschillende verkeersprojecten uit het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en het College uitvoeringsprogramma zijn meer middelen noodzakelijk, zodat we meer werkzaamheden tijdig kunnen voorbereiden.
De middelen worden ingezet voor het uitvoeren van verkeerstellingen en verkeersstudies, de aanschaf van smiley’s en snelheidsradars en het opstellen van beleidsplannen (o.a. Wegcategoriseringsplan, Nota Parkeernormen).

Bijdrage exploitatietekort Waardwonen Mariaplein Haalderen
Het college heeft op 6 november 2018 besloten een bedrag te reserveren van € 130.000. Dit is ten behoeve van de dekking van het exploitatietekort van Waardwonen voor de bouw van 10 appartementen aan het Mariaplein te Haalderen. We verstrekken het bedrag pas nadat uit een doorrekening van het plan, door een externe kostendeskundige, het tekort is aangetoond. We verlenen medewerking omdat we het belangrijk vinden dat het project van de grond komt. Dit na vele jaren van leegstand en verloedering op de bewuste plek aan het Mariaplein. De bijdrage kunnen we uit de ‘Reserve Inzet woningbouw’ verstrekken. De raad is hier door middel van een informatienota van op de hoogte gesteld. In 2019 wordt gestart met de bouw.

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen naar tenminste label B in 2022
Het benodigde investeringsbudget voor het verduurzamen gemeentelijke panden naar minimaal label B in de periode 2019-2022 bedraagt € 366.269 exclusief 21% BTW. Met dit investeringsbudget willen we, onafhankelijk van het meerjarenonderhoudsplan, de maatregelen in een korte termijn van 3 jaar uitvoeren. Daar waar investeringen slim kunnen samenvallen met het meerjarenonderhoudsplan zullen we deze niet nalaten. Dit resulteert in een besparing op het investeringsbudget.

Tezamen geeft dit het volgende beeld voor de meerjarenraming.

2020

2021

2022

2023

Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023

395.110

1.054.972

1.519.348

2.252.665

Doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019

-447.000

-419.000

-419.000

-419.000

Actualisatie bestaand beleid

-1.211.255

-1.211.255

-1.211.255

-1.241.167

Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023

-1.263.145

-575.283

-110.907

592.498