Financieel overzicht

Actualisatie financiële positie

Actualisatie financiële positie

De autonome ontwikkelingen op de staande begroting zijn de eerste wijzigingen die we verwerken in het saldo Meerjarenbegroting 2020-2023.  

2020

2021

2022

2023

Salarislasten e.d. personeel

28.500

-40.958

-17.000

5.100

Salarissen/pensioenen B&W en vergoedingen Raad

60.000

54.000

48.000

42.000

Kapitaallasten en vervangingsinvesteringen

183.040

259.609

398.382

339.455

Prijsindexering en areaalvergroting

-492.194

-492.194

-498.194

-498.194

Minder rente tlv grexen

-177.212

-177.212

-177.212

-177.212

Meer uren tlv actieve grexen

92.120

92.120

92.120

92.120

Kosten Scalabor (salariskosten WSE-ers en DVO)

234.000

456.000

Odra indexering en uitvoering wettelijke taken

-95.000

-65.000

-65.000

-65.000

Overige posten

92.400

66.900

62.900

27.300

Afval:

Vervallen onttrekking uit bestemmingsreserve afval

-500.600

-513.700

-518.700

-518.700

Minder inkomsten PMD (doorwerking 1e turap 2019)

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Verbrandingsheffing vanaf 2020

-170.500

-170.500

-170.500

-170.500

Benodigde kostendekking afval

889.600

882.800

880.300

880.300

OZB opbrengsten:

Bijstelling OZB opbrengsten

167.440

203.320

238.000

318.080

Prijsindexering 2%

229.000

463.400

703.000

946.300

Actualisatie financiële positie

216.594

472.585

1.120.096

1.587.049

Toelichtingen:

Salarislasten en opleidingen personeel
We actualiseren jaarlijks de salarislasten. Daarbij houden we onder andere rekening met Cao-afspraken, gevolgen van functiewaardering en andere ontwikkelingen op personeelsgebied.

Salarissen/pensioenen B&W en vergoedingen Raad
In de begroting was rekening gehouden met het mogelijke extra kosten  wachtgeldverplichtingen voor wethouders. Na de verkiezingen in 2018 blijkt deze wachtgeldverplichting lager dan oorspronkelijk begroot. Daarom stellen we dit budget naar beneden bij.

Kapitaallasten en vervangingsinvesteringen
Jaarlijks actualiseren we de kapitaallasten. Bij die actualisatie houden we naast vervangingsinvesteringen natuurlijk rekening met de stand van de voorgenomen investeringen en investeringen die zijn vertraagd. Daarnaast maken we een nieuwe raming van de rentekosten van de vaste geldleningen. Deze rentekosten zijn naar beneden bijgesteld. Dit mede als gevolg van de grondverkopen bij de grondexploitaties. Hierin zijn ook de verhoogde kapitaallasten van de visie Polseweg en het verkeersplan centrum Huissen, zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2019, verwerkt.

Prijsindexering en areaalvergroting
Jaarlijks indexeren we de prijzen op basis van de overeenkomsten die er zijn met de diverse leveranciers. Het bedrag dat we in de begroting jaarlijks reserveren voor prijsindexering en areaalvergroting van materiële budgetten is € 300.000. Voor 2020 is dat niet voldoende. Alleen al de prijsindexering en areaalvergroting van het onderhoud van de kapitaalgoederen / vastgoed  en de prijsindexering in het sociaal domein bedragen globaal respectievelijk € 200.000 en € 500.000.

Minder rente en meer uren tlv grexen
Jaarlijks beoordelen we aan de hand van de voorgenomen activiteiten hoeveel uren we kunnen doorbelasten naar grondexploitaties.  We verwachten in 2020 meer uren te kunnen doorbelasten dan geraamd was in 2019 met een waarde van ruim € 90.000. Dit is een voordeel.
Door de gerealiseerde en geraamde grondverkopen (in 2019) bij onder meer Pannenhuis II en de Houtakker is de boekwaarde van de grexen aanzienlijk gedaald. Daardoor daalt ook de rente (= % x BW) die ten laste van de grondexploitaties wordt gebracht. Dit nadeel ramen we op € 177.000. Daartegenover staat wel een voordeel bij de kapitaallasten. Dit komt omdat we minder leningen hoeven af te sluiten in verband met de opbrengsten van de grondverkopen.

Kosten Scalabor
De WSW-populatie neemt af. Daarmee lopen ook de kosten van Scalabor af. De aanname is 5% per jaar conform het uitgangspunt van het Ministerie in de decentralisatie uitkering.

ODRA – uitvoering wettelijke taken en prijsindexering
Voor 2020 is extra geld nodig om de bij ODRA belegde taken te kunnen uitvoeren. Het gaat om een bedrag van € 30.000. Dit extra geld is nodig voor het vervallen van de rijkssubsidie bij externe veiligheid en het project asbestdaken. Daarnaast wordt de initiële begroting van de ODRA geïndexeerd met een nadelig bedrag van € 65.000 vanaf 2020.

Overige posten
Op basis van bestaand beleid zijn enkele posten bijgesteld. Onder meer een positieve correctie van de dekking van de overhead.

Afval

In 2018 en 2019 is het in de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing opgebouwde saldo aan onze inwoners teruggegeven. We verlaagden het vaste tarief voor die twee jaren met € 15 per aansluiting. Vanaf 2020 is deze reserve nagenoeg leeg.
Vanaf 2018 kregen we op het gebied van afval te maken met behoorlijke kostenstijgingen. Enerzijds door overheidsmaatregelen (verbrandingsheffing van ruim € 32 per ton, lagere vergoeding voor PMD en stijging van de verwerkingstarieven), anderzijds door onder andere keuzes over het inzamelsysteem en de inzamelfrequenties.
Om deze kosten te kunnen dekken is een aanpassing van de afvalstoffenheffing nodig. In de paragraaf lokale heffingen lichten we dat verder toe.

OZB-opbrengsten
De OZB opbrengsten zijn geïndexeerd met de jaarlijkse prijsstijging van 2%. Daarnaast is er een groei van 900 woningen in de jaren 2019 t/m 2022.

Het effect van de autonome ontwikkelingen op de meerjarenraming staat in onderstaande tabel.

2020

2021

2022

2023

Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023

178.516

582.387

399.252

665.616

Actualisatie financiële positie

216.594

472.585

1.120.096

1.587.049

Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023

395.110

1.054.972

1.519.348

2.252.665