Financieel overzicht

Financiele positie

Financiele positie

De Programmabegroting is de uitgangspositie van de Kadernota. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 is één amendement aangenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van de septembercirculaire verwerkt in het saldo Meerjarenbegroting.

2020

2021

2022

2023

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022 uit begroting 2019

185.016

667.887

410.752

677.116

Amendement jongerenraad PB 2019

     -1.500

     -1.500

     -1.500

     -1.500

Gevolgen septembercirculaire 2018

     -5.000

    -84.000

    -10.000

    -10.000

Saldo Meerjarenbegroting 2020-2023

178.516

582.387

399.252

665.616